Gymnázium Jaroslava Heyrovského - škola hlavního města Prahy

Povinné údaje

Informace zveřejňované dle §5 zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 442/2006 Sb. v platném znění, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 1.

Název

Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Praha 5,
Mezi Školami 2475
 2.Důvod
a způsob založení

Organizace poskytuje vzdělávání ve vzdělávacích programech
v oborech vzdělání vedoucích k dosažení středního vzdělání
s maturitní zkouškou. Součástí organizace je školní jídelna, která zabezpečuje školní stravování a závodní stravování, školní knihovna, která zajišťuje odborné, studijně pracovní, knihovnické a informační služby pro studenty, popřípadě zaměstnance a další osoby. Součástí organizace je školní plavecký bazén.
Organizace je založena zřizovací listinou, jejíž poslední změna byla schválena usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy
č. 40/37 ze dne 19. 6. 2014.

 3. Organizační strukturaOrganizační struktura
 4.Kontaktní spojení 
4.1Kontaktní poštovní adresaGymnázium Jaroslava Heyrovského
Mezi Školami 2475
158 00 Praha 5
4.2Adresa úřadovny pro osobní návštěvuGymnázium Jaroslava Heyrovského
Mezi Školami 2475
158 00 Praha 5
4.3 Úřední hodiny7.30 – 15.30 hod.
4.4Telefonní čísla251 050 200  (ústředna)
4.5Čísla faxu -
4.6 Adresa internetové stránky

www.gymjh.cz

4.7Adresa  e-podatelnymaturova@gymjh.cz
4.8Další elektronické adresy

E-mailové adresy pracovníků školy jsou tvořeny
příjmením bez interpunkce a příponou @gymjh.cz 
vedení školy
pracovníci školy

5.Případné platby lze poukázat128404389/0800
6. 60446234 
7.DIČCZ 60446234 
8.Dokumenty  
8.1 Seznam hlavních koncepčních dokumentů 

Školní řád
ŠVP

8.2 RozpočetÚdaje o rozpočtu v aktuálním i uplynulém školním roce jsou
ve výroční zprávě.
9. Žádosti o informace

Informace lze získat na www.gymjh.cz  a v budově školy
v pracovní době.

10. Příjem žádostí a dalších podání Osobně v budově školy, písemně na adresu školy, elektronicky na podatelnu odkaz maturova@gymjh.cz 
11. Opravné prostředkyOpravné prostředky se podávají písemně na adresu školy (adresovat řediteli školy), lhůta pro podání se řídí příslušnými platnými právními předpisy dle opravného prostředku.
12. FormulářePřihláška ke studiu 
Formuláře
13.Popisy postupů – návody pro řešení životních situací 

Přijímací zkoušky
Lhůty pro řešení jsou ve správním řádu v platném znění.
Životní situace související se školou a jejich řešení jsou
na Portálu veřejné správy.

14.Předpisy 
14.1Nejdůležitější používané předpisyZákladní legislativa
Předpisy jsou k nahlédnutí v ředitelně školy.
14.2 Vydané právní předpisyŠkolní řád
15.Úhrady za poskytování informací Směrnice - Sazebník úhrad pro podání informací podle Zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informacíNáklady na pořízení kopií
   - za pořízení jednostranné kopie formátu A4: 3,- Kč
Náklady na odeslání informace žadateli
   - náklady za použitou nebo požadovanou poštovní službu se hradí ve výši skutečných nákladů
Vydání druhopisu vysvědčení
   - výroční vysvědčení: 50,- Kč
   - maturitní vysvědčení: 100,- Kč
15.2Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací-
16.Licenční smlouvy-
16.1Vzory licenčních smluv-
16.2Výhradní licence-
17.Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. v platném zněníVýroční zpráva
18.Ochrana osobních údajů (OÚ)Informace o zpracovávání osobních údajů na gymnáziu
18.1Záznamy o činnostechZáznamy o činnostech – školní matrika, evidenční listy
18.2Pověřená osoba pro ochranu OÚtel.: 251 050 213, e mail: simunkova.hana@gymjh.cz