30 04, 2021

Výuka a provoz gymnázia na období od 03. 05. 2021 do odvolání

2021-04-30T11:26:45+02:00

Na základě pokynu MŠMT ČR ze dne 29. 04. 2021 se s účinností od 03. 05. 2021 zavádí prezenční výuka pro žáky prim až kvart osmiletého gymnázia, a to formou rotační výuky. Na našem gymnáziu bude výuka těchto tříd probíhat takto: Sudý kalendářní týden - prezenční výuku mají tercie a kvarty: V lichém kalendářním týdnu mají tyto třídy distanční výuku. Lichý kalendářní týden – prezenční výuku mají primy a sekundy. V sudém kalendářním týdnu mají tyto třídy distanční výuku. Žáci kvint - septim vzdělávají distančně, žáci oktáv se mohou prezenčně účastnit konzultací, a to v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině (homogenita skupin není vyžadována).

Výuka a provoz gymnázia na období od 03. 05. 2021 do odvolání2021-04-30T11:26:45+02:00
30 04, 2021

Národní potravinová sbírka

2021-04-30T10:50:36+02:00

Ráda bych jménem naší organizace poděkovala nejen vašim studentům, ale především vám jako vedení školy. Velmi si vážím přízně, kterou nám zachováváte, důvěry, kterou máte ve smysluplnost našich aktivit, a vstřícnosti, kterou nám dopřáváte i prostřednictvím vašich studentů.

Národní potravinová sbírka2021-04-30T10:50:36+02:00
26 04, 2021

Třídní schůzky se dne 28.04.2021 nekonají

2021-04-30T11:22:49+02:00

Třídní schůzky se dne 28.04.2021 nekonají. TU informuje zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky o prospěchu a chování za 3. čtvrtletí školního roku 2020/2021 pouze elektronickou formou.

Třídní schůzky se dne 28.04.2021 nekonají2021-04-30T11:22:49+02:00
9 04, 2021

Pravidla pro návštěvníky školy od 12.04.2021

2021-04-09T14:54:08+02:00

Na základě Opatření obecné povahy MŠMT ČR č. j.: MSMT-4337/2021-7 ze dne 06.04.2021 s platností od 12.04.2021 se třetí osoby vstupující v nezbytných případech do budovy gymnázia prokáží a) dokladem od zaměstnavatele nebo z odběrového centra o negativním výsledku neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo b) dokladem o tom, že dotyčný prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní nebo c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedené vakcinaci proti onemocnění COVID19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky uběhlo nejméně 14 dní.

Pravidla pro návštěvníky školy od 12.04.20212021-04-09T14:54:08+02:00