Projekty

DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:

– k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti).

Škola obdržela na pořízení mobilních digitálních technologií pro znevýhodněné žáky  v roce 2024 částku ve výši 36 000,- Kč.


 

DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemikomponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:

  • k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT.

Škola obdržela částku ve výši 643 000,- Kč.


DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemikomponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:

  • k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti).

Škola obdržela částku ve výši 92 000,- Kč.


DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemikomponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky k dosažení cíle č. 172 zakoupením digitálních technologií a vybavení za účelem dálkového studia.

Škola obdržela částku ve výši 424 800,- Kč.


„Gymnázium Jaroslava Heyrovského – Šablony OP JAK I“ s registračním číslem CZ.02.02.XX/00/22_003/0004052
Od 1.1.2023 – 31.12.2025 je naše instituce realizátorem projektu „Gymnázium Jaroslava Heyrovského – Šablony OP JAK I“ s registračním číslem CZ.02.02.XX/00/22_003/0004052 , který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporou, vzdělávání pracovníků a inovativní vzdělávání žáků. Celková výše podpory činí 2.964.900,- Kč.

Název projektu: iKAP II – Inovace ve vzdělávání 
registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106

Jsme součástí projektu iKAP II, který má za cíl podpořit základní a střední školství na území hlavního města Prahy.


Název programu: Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Aktivita slouží primárně pro doplnění vzdělávacích ztrát způsobených přerušením prezenční výuky.

Je určena především pro žáky, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem zejména v důsledku koronakrize (např. se jim nedostávalo dostatečné podpory v rodině, měli špatné materiální zázemí pro účast na výuce nebo mají speciální vzdělávací potřeby, které nemohly být naplňovány).


Název projektu: Výzva 54 GJH
číslo výzvy 54
registrační číslo  projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0002044

Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2020

Ukončení realizace projektu: 31.12.2022

Od 1.9.2020 do 31. 12. 2022 je škola realizátorem projektu  Výzva 54 GJH“ s registračním číslem , který je spo CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0002044 

Cílem výzvy je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. Vybrané projekty jsou zaměřeny na podporu základních a středních škol především ve vztahu vytváření inkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Realizace projektů přispěje k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur.

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání v oblasti práce s žáky s odlišným mateřským jazykem. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP.

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí ve školách

Cílem aktivity je rozvíjet komunikaci, sdílení zkušeností a dobré praxe školy s rodičovskou veřejností. Aktivita podporuje vytvoření prostoru pro otevřenou diskusi v oblasti přístupu školy k začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem, diskusí o tématech spojených s problematikou inkluze a rozvojem demokratické kultury a prezentaci školy v oblastech zaměření projektu.

Komunitně osvětová setkávání

Cílem této aktivity je podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter školy. Škola zorganizuje volnočasové komunitní osvětové setkání s rodiči, přáteli školy a veřejností za pomoci odborníka nebo odborného týmu (organizace, spolku apod.). Děti ze školy se mohou do aktivity zapojit jako diváci nebo i jako samotní aktéři.

Třídní projekt dopolední/odpolední jednorázový pro 1 tříduProjekt

ŠABLONY II GJH

je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_066/0016892 je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů a společné vzdělávání žáků.Moderní škola II.

registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001123

Projektem dojde k zásadní modernizaci odborných učeben prostor 3 zapojených škol. Cílem je modernizace zařízení a vybavení odborných učeben pro rozvoj kompetencí v oblastech komunikace v cizích jazycích a odborných předmětů dle profilace školy.Od 1.9.2018 do 30.6.2021 je Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Praha 5, Mezi Školami 2475 realizátorem projektu „Společně si rozumíme GJH“ s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001276, který je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. Celková výše podpory činí 1 651 650Kč.

Zahraniční pedagogická stáž

Grantové řízení MHMP a EU vyslalo našeho vyučující do Dánska.

Během posledních prázdninových dnů (20.-26.8.2019) vyrazil vyučující Jakub Koráb na čtyřdenní zahraniční stáž do Copenhagen International School v Dánské Kodani. Cílem stáže byl jeho rozvoj pedagogických kompetencí v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobnostních a sociálních kompetencí žáků s důrazem na podněty k práci s žáky s odlišným mateřským jazykem, multikulturalismem a inkluzí.

Komentář Jakuba Korába :
Copenhagen International School je soukromá škola, nabízející program International Baccalaureate pro primární a sekundární školství. Jedná se o školu, kde probíhá výuka v anglickém jazyce, velmi multikulturní, s výborným materiálním zázemím.

Ze stáže jsem nadšený, vyučující, žáci i vedení školy byli velmi vstřícní. Dánský vzdělávací systém na mě velmi zapůsobil a věřím, že stáž ze mě udělala kvalitnějšího pedagoga.

Děkuji grantovému řízení a vedení naší školy, že jsem stáž mohl realizovat.

Zahraniční stáž se uskutečnila díky grantovému řízení : Výzva č. 28 – Inkluze a multikulturní vzdělávání

Sdílení zkušeností ze stáže s vyučujícími našeho gymnázia – 11.9.2019