Jednací řád

Jednací řád školské rady

Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475/29, 158 00 Praha 5
zřízené dne 1. dubna 2005
usnesením Rady hlavního města Prahy č. 0330 ze dne 22.3.2005

Čl. 1

Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), a v souladu s Volebním řádem pro volbu členů školské rady, vydaným usnesením Rady HMP č. 0330 ze dne 22.3.2005.

Čl. 2

Školská rada se schází ke svým zasedáním podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Termíny zasedání se stanoví s ohledem na působnosti školské rady stanovené zákonem. Zasedání školské rady svolává předseda školské rady, popřípadě místopředseda školské rady. Ředitel školy má právo požádat školskou radu zastoupenou předsedou nebo místopředsedou v odůvodněných případech o svolání mimořádného zasedání školské rady. Na základě této žádosti je mimořádné zasedání školské rady svoláno do 15 dnů. Podklady pro jednání školské rady zajišťují členové školské rady a ředitel školy, pokud ho o to školská rada požádá. Jedná se zejména o ustanovení § 168 odst. 1, písm. a) až h) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Čl. 3

Program jednání navrhuje předseda školské rady. Vychází přitom z povinností uložených školské radě zákonem, z podnětů a návrhů zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků a studentů, z podnětů a návrhů pedagogických pracovníků a z podnětů a návrhů členů školské rady, ředitele nebo zřizovatele školy. Školská rada jedná podle programu a plánu práce, který schválí na návrh předsedy školské rady nebo jiného člena školské rady. V úvodu jednání projedná školská rada kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých členů školské rady, popřípadě ředitele školy nebo jím pověřeného zástupce, pokud je přizván k jednání školské rady. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy jednotlivých členů školské rady.

Čl. 4

Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech členů školské rady při schvalování materiálů podle ustanovení § 168 odst. 1, písm. b) až d) a při projednávání návrhu rozpočtu podle ustanovení § 168 odst. 1, písm. f) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon). V ostatních případech se usnáší školská rada většinou přítomných členů školské rady. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy školské rady. O průběhu zasedání se pořizuje zápis, který obsahuje i záznam o přijatých usneseních a o průběhu a výsledku hlasování. V opodstatněných případech je možné hlasovat o materiálech podle ustanovení § 168 odst. 1, písm. b) až d a projednat návrh rozpočtu podle ustanovení § 168 odst. 1, písm. f) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) způsobem „per rollam“.

Čl. 5

Nejméně jednou ročně školská rada informuje zákonné zástupce žáků školy, žáky školy, pracovníky školy a zřizovatele školy o své činnosti za uplynulé období. Součástí této informace jsou výsledky a průběh schvalování návrhu rozpočtu školy, výroční zprávy školy, zprávy o hospodaření školy a o projednávaných návrzích na školní vzdělávací programy anebo jiné koncepční záměry rozvoje školy.

Čl. 6

Změny, doplňky nebo vydání nového jednací řádu podléhají schválení školskou radou.

Čl. 7

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 9.3.2006
V Praze dne 8.3.2006

Ing. Miroslav Marada, v.r.
předseda školské rady