Kroužky

Ve školním roce 2023/2024 nabízíme našim studentům následující kroužky:

Informace budou v průběhu září aktualizovány

Anglický jazyk hrou

Název kroužku: From Wibbleton to Wobbleton Club

Vedoucí kroužku: Mgr. Robert Kuthan, Ph.D.

Místo konání kurzu: Gymnázium Jaroslava Heyrovského, učebna hudební výchovy č. 110

Cílová skupina: studenti nižšího gymnázia

Čas konání kroužku: v odpoledních hodinách po řádné výuce

Frekvence kroužku: v prvním roce průběhu kroužku jednou za 14 dní, v následujících letech jednou týdně

………………

Vzdělávací cíle kroužku:

Cíle, které si klademe, jsou komplexního rázu. Kurz rozšiřuje obecnou podobu jazykového vzdělávání předmětu anglický jazyk o oblasti hudebního, kulturního, pohybového a literárně uměleckého rozvoje. Kurz v rámci anglického jazyka rozvíjí následující kompetence: aktivní práce s uměleckým slohovým útvarem či kulturním jevem vůbec, recitace, zpěv, pohybové aktivity včetně elementárního tance či hry vycházející z tradic anglicky mluvících zemí. Obecným cílem je rozšíření kurikula předmětu anglický jazyk o oblast činností (často inspirovaných lidovou tradicí), které vycházejí z principu hry (play). Hru však nepojímáme v jejím běžném významu, nýbrž jako všeobecný princip prostupující všechny oblasti kultury. V rámci našeho kurzu jsou všechny formy hry propojeny s oblastí jazykovou.

Metodika vedení kroužku:

Metodika vedení kroužku vychází z inspirace oblastí dětského folkloru (childlore) v kontextu výuky anglického jazyka jakožto jazyka cizího (EFL). Po stránce kurikulární se jedná o propojení školních předmětů hudební výchova a anglický jazyk. Vzdělávací oblast anglického jazyka zde však pojímáme v širším kontextu, obohaceném o oblast kulturní s důrazem na rozvíjení kompetencí v oblasti literární a kulturní gramotnosti.

………………

Profil vedoucího kroužku:

Zakladatel a současně i vedoucí kroužku Mgr. Robert Kuthan, Ph.D. je učitelem anglického jazyka na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského, který se dlouhodobě zajímá o oblast orálních tradic, lidové slovesnosti, folkloru a hudební výchovy. Je zakladatelem folklorního kroužku Orffočiněvské muzicírování a členem organizace Česká Orffova společnost.


Sborový zpěv

Pěvecký sbor Gymnázia J. Heyrovského
(2 hodiny týdně – středa od 14.25 do 16.00 v učebně č. 110)

Sbormistryně: PhDr. Martina Zemanová, Ph.D.

Pěvecký sbor má na našem gymnáziu dlouholetou tradici, a proto jsme se rozhodli i letos nabídnout našim studentům možnost pracovat v tomto tělese.

Cílem bude nacvičit několik pro sbor upravených písní a předvést je veřejně při vhodné příležitosti. Vše záleží na počtu přihlášených studentů. Aktuálně budeme reagovat na možnosti prezentace „Pěveckého sboru Gymnázia J. Heyrovského“.

Anotace:

Předmět „Pěvecký sbor“ přispívá ke komplexně a harmonicky rozvinuté osobnosti. Sborový zpěv umožňuje aktivní poznávání hudebně vyjadřovacích prostředků, a tím přispívá k adekvátnímu vnímání a hodnocení hudby. V pěveckém sboru je více času na zvládnutí a upevňování pěveckých dovedností a návyků, než je tomu v předmětu „Hudební výchova“. Zpěv ve sboru přispívá k rozvoji hudebnosti.

Při sborové činnosti se u zpěváků rozvíjí týmová práce, tolerance, odpovědnost vůči druhým, trpělivost, mezilidské vztahy. Studenty posune tento předmět do vyšší úrovně v pěveckých dovednostech.

Upevní si tyto návyky:

  • pěvecký postoj – rozezpívání
  • zpěvní artikulace s důrazem na široké legato postavené na samohláskách a otevřených pěveckých slabikách – střídavé sborové dýchání – frázování – výslovnost koncovek, zdvojených souhlásek
  • sjednocovací tóny v závěru

Sport

Na zajištění sportování žáků gymnázium spolupracuje se školními sportovními kluby GYMSPORT o.s. a Plaveme Na GYMPLU .