Kroužky

Ve školním roce 2021/2022 nabízíme našim studentům následující kroužky:

Informace budou v průběhu září aktualizovány

Sborový zpěv

Pěvecký sbor Gymnázia J. Heyrovského
(2 hodiny týdně – středa od 14.25 do 16.00 v učebně č. 110)

Sbormistryně: PhDr. Martina Zemanová, Ph.D.

Pěvecký sbor má na našem gymnáziu dlouholetou tradici, a proto jsme se rozhodli i letos nabídnout našim studentům možnost pracovat v tomto tělese.

Cílem bude nacvičit několik pro sbor upravených písní a předvést je veřejně při vhodné příležitosti. Vše záleží na počtu přihlášených studentů. Aktuálně budeme reagovat na možnosti prezentace „Pěveckého sboru Gymnázia J. Heyrovského“.

Anotace:

Předmět „Pěvecký sbor“ přispívá ke komplexně a harmonicky rozvinuté osobnosti. Sborový zpěv umožňuje aktivní poznávání hudebně vyjadřovacích prostředků, a tím přispívá k adekvátnímu vnímání a hodnocení hudby. V pěveckém sboru je více času na zvládnutí a upevňování pěveckých dovedností a návyků, než je tomu v předmětu „Hudební výchova“. Zpěv ve sboru přispívá k rozvoji hudebnosti.

Při sborové činnosti se u zpěváků rozvíjí týmová práce, tolerance, odpovědnost vůči druhým, trpělivost, mezilidské vztahy. Studenty posune tento předmět do vyšší úrovně v pěveckých dovednostech.

Upevní si tyto návyky:

  • pěvecký postoj – rozezpívání
  • zpěvní artikulace s důrazem na široké legato postavené na samohláskách a otevřených pěveckých slabikách – střídavé sborové dýchání – frázování – výslovnost koncovek, zdvojených souhlásek
  • sjednocovací tóny v závěru

Dramatická výchova

 Mgr. Lenka Zahrádková

„Divadlo vychází ze života a do života se vrací.“

Dramatická výchova je nepovinný předmět v rámci estetické výchovy. Na hodinách se učíme objevovat své vnitřní zdroje a pracovat s nimi. Rozvíjíme obrazotvornost, učíme se ovládat naše tělo, intenzivně pracujeme s řečí a emocemi, rozvíjíme užívání všech pěti smyslů a v neposlední řadě cvičíme paměť a koncentraci. Vytrvalou a trpělivou práci celého roku zúročíme nejen při nácviku dětské divadelní hry, ale především v běžném životě.

Kroužek je určen pro žáky kvart – oktáv.


FCE

V letošním školním roce máme 4 skupiny přípravy na mezinárodní zkoušky z AJ – FCE, které jsou vedené formou kroužku.


Biologicko chemický kroužek
Začátek v říjnu 2021 – chemickou část vedou Ing. Hana Beková a RNDr. Pavla Hamouzová, biologickou část Mgr. Markéta Štrachová
1x/měsíc proběhnou biologická cvičení, 1x/měsíce chemická laboratorní cvičení.
Délka trvání 90minut.
Biologická cvičení budou zahrnovat i terénní praktická cvičení, chemická cvičení budou zaměřena např. na jednoduché efektní pokusy, stanovení přítomnosti přírodních látek v potravinách, obsah vitamínů v potravinách atd.

Sport

Na zajištění sportování žáků gymnázium spolupracuje se školním sportovním klubem GYMSPORT o.s., viz SPORTOVNÍ KLUB.