Vyhodnocení

Náhradní termín – vyhodnocení 

Zápisový lístek je možné odevzdat na sekretariátu školy od pondělí do čtvrtka v době 8-15 hod. (přestávka na oběd 12.45 – 13.15 hod.), v pátek v době 8-12.30 hod.  do 28. 6. 2021.

Zákonný zástupce se před vstupem do školní budovy prokáže:

  1. dokladem o negativním výsledku neinvazního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedeným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech nebo
  2. dokladem o tom, že zákonný zástupce prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní
  3. nebo certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR proti onemocnění COVID19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky uběhlo nejméně 14 dní.

V případě, že se zákonný zástupce neprokáže výše uvedenými doklady, nemůže být vpuštěn do budovy.