Charakteristika studia

Vzdělávání na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského je realizováno formou osmiletého studia:

gymnázium  (KKOV: 79-41-K/81)

Ke studiu se mohou přihlásit žáci z 5. tříd základních škol, kteří úspěšně ukončí pátý ročník. Žáci se připravují ke studiu na vysokých školách a univerzitách, popřípadě na vyšších odborných školách. Studium je bezplatné, zakončené maturitní zkouškou.

V jednotlivých ročnících daného studia se vyučují povinné předměty, jejichž týdenní hodinová dotace je stanovena v učebních plánech. Tyto plány jsou dále rozpracovány v ŠVP. Za obsah učiva a za jeho dodržování jsou zodpovědné předmětové komise v čele se svým předsedou. Ve vyšších ročnících se výuka diferencuje formou volitelných předmětů (semináře, cvičení a konverzace v cizích jazycích). Nad rámec základní výuky mohou studenti navštěvovat nepovinné předměty – sbor, orchestr, keramiku nebo sportovní klub.

Povinně se vyučuje angličtina a od primy jako druhý cizí jazyk němčina, francouzština, španělština nebo ruština. Jazykové vědomosti si studenti upevňují na poznávacích a vzdělávacích kurzech v zahraničí.

Jsme fakultní školou Univerzity Karlovy, z čehož vyplývá, že v některých hodinách mohou ve spolupráci s našimi pedagogy vyučovat i posluchači vysokých škol, vyslaní UK na praxi.

Ke zvyšování kvality výuky všech předmětů napomáhá i moderní vybavení učeben, jako např. interaktivní tabule, dataprojektory, laboratoř chemie nebo odborná pracovna biologie a fyziky. K dispozici jsou dvě počítačové učebny s počítači připojenými k lokální počítačové síti a na internetu. Jednotlivé předmětové komise pořádají řadu exkurzí do zajímavých výrobních podniků a různých lokalit v celé republice.

Didaktickým cílem školy je aktivní zapojení žáků do výuky. Tomu napomáhají nejen různé moderní vyučovací metody, ale i snaha nutit žáka samostatně získávat informace. Místem, kde tyto informace mohou studenti vyhledávat, je školní knihovna a studovna s počítači připojenými na internet, studenti mohou využít i bezdrátovou wi-fi.

Získané vědomosti žáci zhodnocují v různých soutěžích a olympiádách, kde obdrželi nejedno významné ocenění. V současnosti se mohou pochlubit významnými výsledky, kterých dosáhli v českém jazyce, matematice, chemii, biologii, ve fyzice, dějepise i v cizích jazycích.

Samostatnou kapitolu tvoří výsledky v tělesné výchově, např. první místo v celostátní soutěži v lehké atletice; trvale přední místa získáváme v soutěžích v plavání nebo ve volejbalu. Tato ocenění studenti dosáhli, kromě jiného, i díky možnosti využívat kvalitní sportoviště. Gymnázium má k dispozici dvě tělocvičny, travnaté fotbalové hřiště s atletickým oválem, umělá hřiště na házenou a tenis a plavecký bazén.

Při škole existuje mnoho zájmových útvarů, které jsou určeny, jak pro naše žáky, tak i pro širší veřejnost (keramický kroužek, sportovní klub, plavecké školy, jazykové kurzy apod.).

Vzdělávací možnosti, vybavení školy a pěkné vztahy mezi žáky a profesorským sborem zaručují dobré předpoklady ke kvalitní přípravě studentů pro studium na vysokých školách.

Anglický jazyk

Cílem výuky angličtiny na našem gymnáziu je nejen připravit studenty k úspěšnému složení maturitní zkoušky státní (B1), či školní (B2), ale také dále akcelerovat jejich odborný rozvoj a zájem o jazyk. Naši studenti se například již několik let umisťují na předních příčkách prestižní celostátní soutěže Angličtinář roku, kde se naše škola v loňském školním roce umístila na 3. příčce.
Od roku 2015 jsme proto navázali spolupráci s Cambridge Park, autorizovaným centrem pro pořádání jazykových zkoušek Cambridge English Language Assessment. Můžeme díky tomu nabídnout našim studentům přípravu na zkoušku FCE (ověřující znalost angličtiny na úrovni B2+) s možností ji složit přímo na gymnáziu. Za výhodných podmínek (snížená cena, bonusová zkouška nanečisto a další) lze pak složit i zkoušky vyšších úrovní (CAE, CPE).

Užitečné odkazy

Společný evropský referenční rámec pro jazyky (CEFR):
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-ramec-pro-jazyky

Cambridge Park:
http://www.zkouskypark.cz/cs

Cambridge English:
https://www.cambridgeenglish.org/

Biologie

Biologie se na našem gymnáziu učí od primy do septimy. Zájemci si mohou vybrat dvouletý seminář z biologie. Na nižším stupni (prima- kvarta) se vyučuje podle ekologického přírodopisu, na vyšším stupni se věnujeme základům z obecné biologie, botaniky, genetiky, zoologie, ekologie, biologie člověka a evoluce. Součástí výuky v některých ročnících jsou i laboratorní cvičení a v tercii zdravověda.
Studenti se pravidelně účastní také biologické olympiády. Do výuky zařazujeme vycházky do okolí školy, exkurze do botanické zahrady, skleníků, zoologické zahrady, geologických muzeí, Hrdličkova muzea a transfúzní stanice.

Fyzika

Fyzika se na našem gymnáziu učí od primy do oktávy. Od kvart do septimy jsou součástí výuky teoretická a laboratorní cvičení. Zájemci si mohou rozšiřovat své poznatky v jednoletém nebo dvouletém fyzikálním semináři.
Již tradicí se stala návštěva oblíbených fyzikálních pokusů na Matematicko-fyzikální fakultě UK. Studenti jednotlivých ročníků se mohou těšit na následující fyzikální show:
5. ročník – Mechanika
6. ročník – Termika a molekulová fyzika, Akustika
7. ročník – Elektřina a magnetismus
8. ročník – Elektromagnetické vlnění, Optika
Součástí výuky jsou různé exkurze, přednášky, fyzikální vycházky po Praze, zájezdy, návštěvy technických muzeí, planetária, Interaktivní laboratoře na MFF UK…

-Mgr. Lenka Giannitsi-

Středoškolská odborná činnost
/11.12.2017/

Studenti GJH mají možnost vypracovávat vlastní odborné práce v rámci SOČ pod vedením pedagogů školy nebo přímo na univerzitních pracovištích.

Seznam aktuálních témat a další informace k SOČ naleznete zde.
www.soc.cz

Astrofyzika

V úterý 21.3.2017 jsme navštívili, jak již naší každoroční tradicí bývá, pražské Planetárium, kde jsme se seznámili se současnou astronomií.

Ujasnili jsme si zákony, kterými se řídí makrokosmos, mikrokosmos i megakosmos. Byly nám vysvětleny metody výzkumu vesmíru, fyzikální charakter planet, hvězd i mezihvězdné látky.

Úspěšní řešitelé Fyzikální olympiády z naší školy na slavnostním předávání diplomů a cen v Brožíkově síni na Staroměstské radnici. Dominik Šepák ze septimy a, čtvrtý v krajském kole a Soňa Burešová z kvinty a, třináctá v krajském kole. Oběma blahopřejeme.

Chemie

Chemie se na našem gymnáziu učí od tercie do septimy, dále pak zájemci mohou pokračovat v jednoletém nebo dvouletém semináři. Seznámí se se základy obecné, anorganické, organické chemie a biochemie. Součástí výuky jsou i laboratorní cvičení.

Naši studenti se pravidelně zúčastňují chemické olympiády.

Nedílnou součástí výuky chemie jsou exkurze např. do pivovaru, vodárny, SÚRAO nebo laboratoře PřF UK.

-Ing. Hana Beková-

Zjišťování kvality potravin (2016/17)

V rámci semináře z chemie jsme na laboratorním cvičení testovali kvalitu potravin dle přítomnosti škrobu. Přinesli jsme si různé potraviny z různých obchodních řetězců, abychom zjistili, které z nich jsou nejlepší a které jsou naopak šizené.
Kategorie uzeniny byla pro mnohé z nás překvapující. Některé šunky, které nám připadaly značně moučné, v sobě mouky neměly, naopak debrecínka či jemný salám obsahovaly značné množství škrobu.
U jogurtů si nejlépe vedly ty domácí, které mnohonásobně předčily německé či polské jogurty. A u sýrů jsme potvrdili všeobecně známý fakt horší kvality tavených sýrů.
Pod naše ruce se dostal mimo jiné i banán, rohlík či brambora, u kterých jsme dokázali velké množství škrobu, které tam ovšem má být (rostliny využívají škrob jako zásobní látku).
Podívejte se také sem a více si přečíst můžete zde.

„Zdravé laborky z chemie“

Škrob a vitamín C, přesně tyto dvě složky jsme měli zjišťovat v potravinách. Všichni víme, že to, co má více škrobu, je méně kvalitní a naopak. Ale jak to poznáme, když to není na výrobku napsané? Jednoduše pomocí Lugolova roztoku, tj. KI v I2 a pak jen porovnáme průhledná až tmavomodrá zbarvení. Čím více se potravina zabarví, tím více škrobu obsahuje. Při našem cvičení na dvouletém semináři z chemie jsme porovnávali uzeniny, sýry, jogurty.

Málokdo ale ví, jaký je obsah důležitého vitamínu C v ovoci a zelenině. Výsledky nás velice překvapily. Velké množství má například rajče či kapusta a mrkev. Naopak málo obsahuje cibule nebo jablko.

Toto laboratorní cvičení nás všechny uchvátilo a zjistili jsme spoustu nových věcí.

-Tereza Urbanová 7.a-

Zeměpis

Zeměpis se na našem gymnáziu vyučuje od primy do septimy. Zájemci si mohou zvolit dvouletý seminář. Ve výuce se věnujeme fyzické i sociální sféře, vesmíru, matematickým základům geografie, kartografii a regionálnímu zeměpisu Evropy, světa a České republiky. Navštěvujeme výukové programy v planetáriu, velmi oblíbená je exkurze do cukrovaru a automobilového závodu v Mladé Boleslavi. Studenti se pravidelně účastní různých soutěží (zeměpisná olympiáda, Pražský globus, Europa secura, Eurorebus), ve kterých se naši studenti umisťují na velmi pěkných příčkách.

Hudební výchova

Během výuky se žáci seznamují s vývojem světové a české vážné i populární hudby, osvojují si techniku zpěvu, vyzkouší si své instrumentální dovednosti, učí se základní hudební teorii. Hlavní náplní hodin je zpěv, jak kolektivní, tak také sólový, s možností vyzkoušet si práci s mikrofonem. Práce v hodinách je doplňována návštěvami výchovně vzdělávacích koncertů v pražském Rudolfinu a na jiných místech dle možností. Nedílnou součástí jsou také exkurze do muzeí – Českého muzea hudby, Muzea Antonína Dvořáka, Muzea Bedřicha Smetany, Popmusea aj. Každoročně je pořádána exkurze varhan v některém z pražských kostelů. Mimo výuku nabízíme kroužek sborového zpěvu a hru ve školním orchestru. Tato dvě tělesa každoročně pořádají dle možností několik koncertů a zúčastňují se přehlídek a soutěží.

-lj-

Výtvarná výchova

Během výuky studenti jednak rozvíjejí své dovednosti v kresbě, malbě, grafice, prostorové tvorbě, ve vyšších ročnících i v konceptuální tvorbě a práci s novými médii, jednak se seznamují s teorií a vývojem výtvarného umění. Oboje v poslední době doplňuje naše spolupráce s dalšími institucemi, jako jsou lektorská oddělení Národní galerie v Praze a Galerie hlavního města Prahy, sochařský ateliér Bubec v Řeporyjích aj. V závěrečných dvou ročnících mají studenti možnost navštěvovat seminář Dějiny výtvarného umění, který je zařazen mezi maturitní předměty.
Mimo výuku nabízíme kurzy keramiky a účast na několikadenních kurzech krajinomalby a land artu.
Naši studenti se tradičně úspěšně účastní soutěží a přehlídek výtvarného umění

Tělesná výchova

Cílem výuky Tělesné výchovy na našem gymnáziu je rozvoj pohybových schopností
a dovedností s důrazem na pozitivní prožitek z pohybu a uvědomování si potřeby pohybu jako součásti zdravého životního stylu.

Hodina Tělesné výchovy probíhá v primě a sekundě 3krát týdně (2 hodiny plavání a 1 hodina TV), v tercii až oktávě 2krát týdně (2 hodiny TV).

Náplň hodin vychází z nadstandardních sportovních podmínek a vybavení gymnázia – atletický ovál, travnaté fotbalové hřiště, víceúčelové hřiště s umělým povrchem, 2 tělocvičny a posilovna. Mezi vyučované sporty patří atletika, basketbal, florbal, fotbal, futsal, gymnastika, softbal, volejbal a drobné pohybové a netradiční hry.

Plavecký výcvik se koná ve školním bazénu, přičemž jsou studenti rozděleni do tří družstev podle úrovně techniky plavání. Nacvičují se základní plavecké dovednosti a plavecké způsoby – prsa, kraul, znak a motýlek.

Nedílnou součástí Školního vzdělávacího programu našeho gymnázia jsou LYŽAŘSKÉ KURZY organizované v sekundě a kvintě a pro studenty septim SPORTOVNÍ KURZ.

Naši studenti se pravidelně účastní POHÁRU PRAŽSKÝCH ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL, v němž sklízí hojné úspěchy jak v okresních, krajských, tak i celorepublikových kolech.

V průběhu celého školního roku jsou pro studenty pořádány SPORTOVNÍ DNY ŘEDITELE ŠKOLY, PLAVECKÉ ZÁVODY ŘEDITELE ŠKOLY, FLORBALOVÝ TURNAJ a DUATLON.

-TV sekce-