Životní prostředí

Plán EVVO pro školní rok 2019-20

Posláním EVVO (environmentální vzdělávání, výchova a osvěta) je systematické působení na žáky školy jako prevence poškozování životního prostředí a nezbytná podmínka udržitelného rozvoje života a lidské civilizace na Zemi.
Pojem EVVO vychází z anglického termínu environmental education, kde environmental znamená životní prostředí a education se chápe široce jako vzdělávání, výchova či osvěta.

Zapojení do mezinárodního programu GLOBE

GLOBE je mezinárodní dlouhodobý program určený základním a středním školám. Žáci s využitím jednoduchých vědeckých postupů zkoumají životní prostředí. Naměřená data dále vyhodnocují a odesílají do mezinárodní databáze. V rámci programu GLOBE žáci realizují projekty, které napomáhají zlepšit životní prostředí v jejich obci.
Oblasti měření jsou: meteorologie, hydrologie, pedologie, vegetační pokryv a fenologie. Projektu, v němž je zapojeno 111 zemí světa, se aktivně účastní žáci tercií Gymnázia Jaroslava Heyrovského.
Naplňování organizačních cílů v oblasti ekoprovozu školy

– třídíme odpad ve všech učebnách
– žáci se podílejí na úklidu školního pozemku
– pravidelně monitorujeme spotřebu vody, energií a hygienických prostředků
Viz fotogalerie

-hb-

Přeměna odpadů na zdroje – soutěž

Naše gymnázium se účastní 1. ročníku celostátní soutěže „PŘEMĚNA ODPADŮ NA ZDROJE“, kterou vypsalo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Soutěž pro vzdělávací instituce a organizace volnočasových aktivit má za cíl motivovat studenty ke kreativnímu a originálnímu využití odpadu (výrobků, materiálů nebo jejich částí, které již neslouží účelu, pro který byly vyrobeny, tzn., že ukončily svoji životnost). Studenti našeho gymnázia vytvořili do soutěže dva projekty a to :

Květiny z PET lahví
Jednotlivci, případně dva studenti vytvářejí (již šestým rokem) objekty – květiny z PET lahví. Práci předcházel jednak průzkum trhu, jednak hledání inspiračního zdroje a jeho převod do materiálu v návrzích. Hotové artefakty jsou instalovány v interiéru gymnázia.

Oděv z odpadového materiálu
Cílem dvou až tříčlenných skupin studentů bývá (již pátým rokem) vytvořit oděv z odpadu, jehož dlouhodobý sběr je
nedílnou součástí konceptu. Ideálně se má jednat o jednodruhový materiál, který by po prezentaci umožňoval šaty či alespoň jejich části odložit do konkrétního kontejneru na tříděný odpad a tímto radikálním gestem upozornit na problematiku využití druhotných surovin. Samotné práci předchází diskuse o materiálech, jejich dosažitelnosti i výtvarných možnostech a limitech, následují návrhy a materiálové studie. Závěrečná prezentace, doprovázená verbálním zhodnocením, bývá pojata jako módní přehlídka-happening, z jejíž fotodokumentace vzniká postupem času databáze zamýšlená jako velkoformátové propagační plakáty do interiéru gymnázia. Její součástí jsou už šaty- objekty z osmimilimetrových filmů, VHS pásek, kompaktních disků, novin, účtenek, dárkového papíru, rolí od toaletního papíru, hliníkových víček a dalších zdrojů.

Vyhlášení výsledků proběhne v první třetině roku 2017, přejeme našim studentům ÚSPĚCH ! !

Sběr druhotných surovin

Naše škola se ve školním roce 2011/12 poprvé přihlásila do 8. ročníku soutěže pro školská zařízení ve sběru druhotných surovin pořádanou společností WEGA recykling s.r.o. Soutěž trvá od září do června.

Za nasbírané suroviny jsme získali 18512,- Kč. Peníze jsme použili na projekt Adopce na dálku a podpořili jsme stanici pro výcvik slepeckých psů v Jinonicích!

Ve školním roce 2012/13 jsme se do soutěže opět zapojili, sbíráme papír, kartón, PET víčka a nově hliník.

Sběr odpadků ze školního pozemku 

7. a 14. dubna 2015 se naše třída 3.c v rámci EVVO a laboratorních prací z biologie a chemie zúčastnila sběru odpadků ze školního pozemku a sázení vrbových proutků v Prokopském údolí. Vrbové proutky by mohly včely opylovat brzy na jaře a získat tím tak potravu. Nejen, že jsme snad napomohli obživě našich včel, opylování rostlin,  ale také jsme přispěli k lepšímu životnímu prostředí kolem nás. Na pozemku jsme nalezli také nějaký hliník, jehož sběrem přispějeme na další ekologické účely.

-Amálie Rybáková 3.c –