Gymnázium Jaroslava Heyrovského - škola hlavního města Prahy

Charakteristika studia

Vzdělávání na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského je realizováno formou osmiletého studia:

gymnázium všeobecné, osmileté (KKOV: 79-41-K/81)


Ke studiu se mohou přihlásit žáci z 5. tříd základních škol, kteří úspěšně ukončí pátý ročník. Žáci se připravují ke studiu na vysokých školách a univerzitách, popřípadě na vyšších odborných školách. Studium je bezplatné, zakončené maturitní zkouškou.

V jednotlivých ročnících daného studia se vyučují povinné předměty, jejichž týdenní hodinová dotace je stanovena v učebních plánech. Tyto plány jsou dále rozpracovány v ŠVP. Za obsah učiva a za jeho dodržování jsou zodpovědné předmětové komise v čele se svým předsedou. Ve vyšších ročnících se výuka diferencuje formou volitelných předmětů (semináře, cvičení a konverzace v cizích jazycích). Nad rámec základní výuky mohou studenti navštěvovat nepovinné předměty - sbor, orchestr, keramiku nebo sportovní klub.

Povinně se vyučuje angličtina a od primy jako druhý cizí jazyk němčina, francouzština, španělština nebo ruština. Jazykové vědomosti si studenti upevňují na poznávacích a vzdělávacích kurzech v zahraničí.

Jsme fakultní školou Univerzity Karlovy, z čehož vyplývá, že v některých hodinách mohou ve spolupráci s našimi pedagogy vyučovat i posluchači vysokých škol, vyslaní UK na praxi.

Ke zvyšování kvality výuky všech předmětů napomáhá i moderní vybavení učeben, jako např. interaktivní tabule, dataprojektory, laboratoř chemie nebo odborná pracovna biologie a fyziky. K dispozici jsou dvě počítačové učebny s počítači připojenými k lokální počítačové síti a na internetu. Jednotlivé předmětové komise pořádají řadu exkurzí do zajímavých výrobních podniků a různých lokalit v celé republice.

Didaktickým cílem školy je aktivní zapojení žáků do výuky. Tomu napomáhají nejen různé moderní vyučovací metody, ale i snaha nutit žáka samostatně získávat informace. Místem, kde tyto informace mohou studenti vyhledávat, je školní knihovna a studovna s počítači připojenými na internet, studenti mohou využít i bezdrátovou wi-fi.

Získané vědomosti žáci zhodnocují v různých soutěžích a olympiádách, kde obdrželi nejedno významné ocenění. V současnosti se mohou pochlubit významnými výsledky, kterých dosáhli v českém jazyce, matematice, chemii, biologii, ve fyzice, dějepise i v cizích jazycích.

Samostatnou kapitolu tvoří výsledky v tělesné výchově, např. první místo v celostátní soutěži v lehké atletice; trvale přední místa získáváme v soutěžích v plavání nebo ve volejbalu. Tato ocenění studenti dosáhli, kromě jiného, i díky možnosti využívat kvalitní sportoviště. Gymnázium má k dispozici dvě tělocvičny, travnaté fotbalové hřiště s atletickým oválem, umělá hřiště na házenou a tenis a plavecký bazén.

Při škole existuje mnoho zájmových útvarů, které jsou určeny, jak pro naše žáky, tak i pro širší veřejnost (keramický kroužek, sportovní klub, plavecké školy, jazykové kurzy apod.).

Vzdělávací možnosti, vybavení školy a pěkné vztahy mezi žáky a profesorským sborem zaručují dobré předpoklady ke kvalitní přípravě studentů pro studium na vysokých školách.

Zájemci ze základních škol o studium na středních školách mohou na gymnáziu navštěvovat přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z matematiky a českého jazyka.