Školní knihovna

Výpůjční doba

Pondělí 7.30 – 15.30

Úterý 7.30 – 15.30

Středa 7.30 – 16.00

Čtvrtek 7.30 – 15.30

Pátek 7.30 – 15.00

Polední přestávka 12.00 -12.30 hod.

V prvním patře školní budovy je všem studentům i pedagogům k dispozici dobře vybavená školní knihovna se studovnou. Knihovnu tvoří tři vzájemně propojené místnosti, které nabízejí dostatek prostoru ke studiu i odpočinku.

Knihovna poskytuje řadu služeb po celou dobu vyučování i v odpoledních hodinách. Knihovní fond tvoří více než dvanáct tisíc titulů beletrie, naučné literatury i učebnic. Součástí knihovního fondu jsou též audiovizuální materiály, které jsou neodmyslitelně patří k výuce nejen cizích jazyků. Více než 60% knihovního fondu tvoří odborná literatura. Ve studovně je k dispozici prezenčně řada příruček, encyklopedií a slovníků naučných i jazykových, svou náročností pokrývající celé věkové spektrum studentů.

V knihovně mají studenti neomezený bezplatný přístup na Internet z osmi PC a mohou využít též bezdrátové připojení. Díky úspěšné realizaci projektu Informační a vzdělávací systém Gymnázia Jaroslava Heyrovského mohou využívat také výukový software pokrývající téměř všechny vyučované předměty. Studenti mohou použít též kopírku, tiskárnu a skener.

Knihovna je vybavena automatizovaným knihovnickým systémem CLAVIUS, který umožňuje tvorbu jmenného i předmětového katalogu, využití čárových kódů při evidenci knihovního fondu, ale zejména je velkou pomocí ve výpůjčním protokolu. Knihy si mohou studenti půjčovat během školního roku na 1 měsíc, výpůjčku si mohou podle potřeby prodloužit. Na hlavní prázdniny se knihy nepůjčují.

Studovna je využívána také k výuce, především při seminářích, kdy se studenti seznamují s odbornou literaturou a při hodinách českého jazyka, kdy se učí pracovat se základními jazykovými příručkami. Počítače ve studovně vyučující často využívají při skupinové práci a vytváření projektů. V odpoledních hodinách mohou studenti trávit čas v knihovně nejen studiem a přípravou na vyučování, mohou zde pracovat na společných projektech např. zeměpisných, ale mohou si zahrát i společenské deskové nebo fantasy hry. Vše je samozřejmě podmíněno vzájemnou ohleduplností, aby se jednotlivci ani skupiny studentů při práci či zábavě nerušili.

Ve školním roce 2003/2004 se školní knihovna poprvé zapojila do celostátní akce Noc s Andersenem pořádané u příležitosti Mezinárodního dne dětské knihy na podporu dětského čtenářství. Noc v duchu fantasy příběhů včetně stylových kostýmů se vydařila a stala se velkou inspirací pro další podobné akce. Noc s Andersenem organizujeme již tradičně pro studenty prim.

Od roku 2004 organizujeme každoročně čtyři až pět tématicky zaměřených literárních večerů. Večery jsou určeny pro různé věkové kategorie studentů. Měli jsme večer pohádkový, hororový, detektivní, artušovský, fantasy, pořádali jsme večer na téma „Hrdinská epika, dvorská lyrika, gotický román“, „Dobrodružné příběhy“, „Tajemné příběhy“. Některá témata se opakují, snažíme se využít zájmu studentů o různé literární žánry a nebo jejich zájem probudit. Účastníci večerů se učí nejen týmové spolupráci, ale mohou projevit kreativitu v mluveném i psaném projevu a rozvíjet svou fantazii. Mezi studenty jsou literární večery hodně oblíbené, podílejí se výběru témat i tvůrčích aktivit a svým přístupem přispívají k jedinečnosti a neopakovatelné atmosféře každé akce.

Ve školním roce 2012/13 jsme začali v primách realizovat projekt na podporu dětského čtenářství s pracovním názvem „Čtení je radost“. Děti se podílely na výběru knížek do knihovny. Ke každému žánru připravujeme diskusní literární odpoledne. Chceme děti nenásilnou, hravou formou přivést k porozumění textu, rozvoji slovní zásoby a fantazie, k objevení všech možností, které četba nabízí, zábavu a prožitek dobrodružství nevyjímaje.

Chceš se stát nejlepším čtenářem široko daleko? Tady najdeš doporučení na ty NEJ knihy.

Olga Pavlásková