Dne 1.3.2023 se žáci 8.A a 8.B v rámci semináře fyziky vydali na exkurzi do jaderného výzkumného ústavu v Řeži, který se nachází nedaleko Prahy. Tento ústav je jedním z nejvýznamnějších jaderných výzkumných center v Evropě a zaměřuje se na výzkum a vývoj jaderných technologií, jako jsou například reaktory, paliva a materiály.

Po příjezdu na místo jsme byli přivítáni vstřícnými pracovníky, kteří nám poskytli základní informace o ústavu a jeho činnosti. Poté jsme se vydali na prohlídku areálu, který je rozdělen na několik částí.

První zastávkou naší exkurze byla návštěva vodíkových technologií, kde nám vysvětlili způsob získávání vodíku elektrolýzou vody a jeho následné ukládání do zásobníku. Poté nám bylo vysvětleno komerční i průmyslové využití nově vznikajících vodíkových technologií.

Další zastávkou byla návštěva laboratoře s urychlovačovým hmotnostním spektrometrem MILEA (Multi-Isotope-Low-Energy AMS system). Tato hmotnostní spektrometrie umožňuje stanovení dlouhodobých radionuklidů některých prvků, zejména 10Be, 14C, 26Al, uranu, plutonia a štěpných produktů (hlavně 99Tc a 129I) v koncentracích až milionkrát nižších než měřením jejich radioaktivní přeměny. Nejznámější je využití metody AMS (Accelerator Mass Spectrometry) k měření nuklidu 14C pro radiouhlíkové datování v archeologii, výzkumu kulturního dědictví a dalších oborech, např. paleobotanice. Pro datování touto metodou stačí i miniaturní vzorky s obsahem několika jednotek mikrogramů uhlíku a jejich analýzou lze určit stáří zkoumaných objektů až přibližně 60 000 let do minulosti.

Naše exkurze pokračovala návštěvou lehkovodního reaktoru s nulovým výkonem LR-0.  Jedná se o experimentální reaktor pro měření neutronově fyzikálních charakteristik reaktorů typu VVER (vodovodní energetický reaktor) a PWR ( Pressurized Water Reactor). Poskytuje vědeckotechnickou základnu pro experimenty v oblasti fyziky aktivní zóny a stínění reaktorů typu VVER a PWR a experimenty související se skladováním vyhořelého paliva z jaderných elektráren a s perspektivními směry v jaderné energetice. Velmi důležitou součástí výzkumu je modelování a experimentální ověřování radiačního poškození materiálů vnitroreaktorové vestavby a reaktorových nádob VVER.

Na závěr jsme se zúčastnili prezentace o historii a současnosti jaderného výzkumu v České republice. Dozvěděli jsme se také o prvním jaderném reaktoru v Československu nebo o jaderné havárii v Černobylu a Fukušimě.

Poděkování patří všem pracovníkům ústavu, kteří se nám na exkurzi věnovali.