V současné době na škole probíhá zateplování vnějšího pláště budovy, akce má být dokončena do prosince 2020. Při vstupu do budovy gymnázia je tedy nutné, aby žáci dbali zvýšené opatrnosti.

VEXTA, a.s., která stavební práce provádí, slíbila zajistit minimální prašnost a umožnit pravidelné větrání místností. Hlučné práce budou probíhat v odpoledních hodinách, případně o víkendech.

Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. Rodiče musí při vstupu do budovy školy používat roušku.

Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu s platnými právními předpisy.

Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

U vstupu do budovy školy, v každé učebně/jídelně/oddělení/hygienickém zařízení, u tělocvičny jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.  V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý žák důkladně umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.

Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se děti/žáci/studenti a zaměstnanci školy pohybují.

Školní stravování:

  • vaří se pouze 1 hlavní jídlo;
  • vydávání obědů žákům bude rozloženo v časových rozestupech; pro jednotlivé třídy budou určeny stoly;
  • není umožněn samoobslužný výdej (tj. odebírání příborů z hromadných zásobníků, podnosů, odebíraní nápojů a polévky).