Na základě pokynu MŠMT ČR ze dne 29. 04. 2021 se s účinností od 03. 05. 2021 zavádí prezenční výuka pro žáky prim až kvart osmiletého gymnázia, a to formou rotační výuky. Na našem gymnáziu bude výuka těchto tříd probíhat takto:

Sudý kalendářní týden – prezenční výuku mají tercie a kvarty:

V lichém kalendářním týdnu mají tyto třídy distanční výuku.

Lichý kalendářní týden – prezenční výuku mají primy a sekundy.

V sudém kalendářním týdnu mají tyto třídy distanční výuku.

Žáci kvint – septim vzdělávají distančně, žáci oktáv se mohou prezenčně účastnit konzultací, a to v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině (homogenita skupin není vyžadována).

Obě formy vyučování probíhají dle platných rozvrhů vyučovacích hodin tříd a pedagogických pracovníků. Prezenční výuka tříd probíhá v učebnách dle rozvrhu. Tělesná výchova má pouze charakter venkovních procházek. Hudební výchova se vyučuje bez zpěvu.

Žáci musí při prezenčním vzdělávání používat jako ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu zdravotnickou obličejovou masku.

Preventivní antigenní testování žáků se provádí bezprostředně po příchodu do školy dvakrát týdně. Není-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

Stravování žáků přítomných na prezenční výuce a pedagogických pracovníků přítomných na pracovišti je zajištěno. Stravování žáků, kteří se vzdělávají distančně, je metodikou MŠMT ČR povoleno pouze formou výdejového okénka (take-away).

Školní plavecký bazén je uzavřen. Kroužky školního sportovního klubu neprobíhá.